Najaar, 05 oktober 2022

Uitnodiging

Het bestuur van de Bennekomse Tennis- en Padelvereniging Keltenwoud nodigt de leden uit tot het bijwonen van de

Algemene ledenvergadering
Op woensdag 05 oktober 2022
Aanvang 20.00 uur
Eindtijd 22.00 uur 


De vergadering zal gehouden worden in het clubhuis aan de Langschoterweg te Bennekom. 

Agenda

1.  Opening en welkom
2. Mededelingen van het bestuur en ingekomen stukken
3. Vaststellen notulen van de ALV van 9 maart 2022
4. Herbenoeming van de voorzitter TPVK: Chris Kluijtmans
5. Benoeming Karin van ’t Wout tot bestuurslid onder gelijktijdige verlening van decharge aan het aftredende bestuurslid Gerrit Jacobs
6. Jaarrekeningen TVK en SBNK boekjaar 2021-2022
7. Vaststelling gewijzigde statuten van TVK en SBNK
8. Vaststelling gewijzigde Huishoudelijk Reglement van TVK en van SBNK
9. Vaststelling klachtenreglement TVK
10. Voorstel ingediend door tenminste vijf leden
11. Rondvraag
12. Sluiting

Bennekom, 21 september 2022