Baanreglement TV Keltenwoud

Tennisvereniging Keltenwoud beschikt over een baanreglement. Dit reglement is door het Bestuur vastgesteld en is bindend voor gebruikers van de tennis en padelbanen.

Zomerseizoen (half april tot half september)*

In het zomerseizoen (half april-half september) beschikt de vereniging over 10 buiten tennisbanen, 3 padelbanen en 4 binnen tennisbanen. Alle 17 banen zijn dan opgenomen in het elektronische reserveringssysteem. In het zomerseizoen mag te allen tijde gebruik gemaakt worden van de binnenbanen. Er wordt zoveel mogelijk buiten getennist, dit in verband met de extra kosten voor het gebruik van de binnenbanen. Het is voor leden of niet leden altijd mogelijk om via de Stichting Beheer Nieuw Keltenwoud (SBNK) een (binnen)baan te huren. De banen kunnen dan weer door leden afgehangen worden na de verhuurperiode. In het geval van het gebruik van de (binnen)banen bij een evenement kunnen de leden de banen pas weer afhangen nadat de baancommissaris de banen heeft vrijgegeven.

Winterseizoen (half september tot half april)*

In het winterseizoen (half september-half april) heeft de vereniging alleen de beschikking over 10 buiten tennisbanen en 3 padelbanen. De binnenbanen worden in deze periode door de Stichting Beheer Nieuw Keltenwoud verhuurd aan leden en niet-leden die daarvoor apart betalen. Dat betreft zowel losse verhuur als contractverhuur.

Gebruik van de banen

 1. De buitenbanen zijn in principe altijd bespeelbaar, tenzij de parkbeheerder anders beslist.
 2. Indien er sneeuw op de baan ligt of tijdens perioden van opdooi mogen de banen niet worden bespeeld, aangezien dit schade aan de banen kan veroorzaken. Het is niet toegestaan sneeuw van de banen te schuiven. Sneeuwschuiven op de Padelbanen mag alleen in overeenstemming met de parkbeheerder. De parkbeheerder bepaalt wanneer de banen weer bespeelbaar zijn.
 3. De banen mogen alleen worden gebruikt door:
  1. Leden van de Vereniging.
  2. Deelnemers aan toernooien en competities georganiseerd door of met medewerking van TV Keltenwoud.
  3. Trainers van de Bennekomse Tennisopleiding (BTO) voor het geven van lessen aan leden als ook aan niet leden.
  4. Personen die gebruik maken van de introducéregeling.
  5. Personen die gebruik maken van een baan die gehuurd is.
 4. Voorafgaand aan het spelen dienen alle betrokken spelers een reservering te maken in het elektronisch reserveringsysteem. In geval van toernooien en competities moeten de commissies en/of baancommissarissen zorg dragen voor de reserveringen. Het is een speler niet toegestaan gebruik te maken van een ledenpas van een ander lid.
 5. In het zomerseizoen wordt het gebruik van de binnenbanen zoveel mogelijk vermeden. Dit om onnodig energieverbruik en daarmee gepaard gaande kosten te voorkomen.
 6. De speeltijd voor vrij spelen bedraagt 45 minuten per reservering (60 minuten tijdens corona). Na afloop van de gereserveerde speelperiode mag men langer doorspelen zolang er geen nieuwe reservering is voor de baan.
 7. Tijdens activiteiten, competities, toernooien en andere evenementen zijn er tenminste twee tennisbanen (dit kunnen in het zomerseizoen ook 1 of 2 binnenbanen zijn) en één (1) padelbaan voor recreanten beschikbaar. Incidenteel kan het zijn dat er geen baan voor recreanten beschikbaar is. Als dit vooraf bekend is, zal dit via de website, baanreserveringssysteem en/of nieuwsflits worden gecommuniceerd.
 8. Volgorde van recht op een buitenbaan is als volgt; a) recreanten (2 banen (dit kunnen in het zomerseizoen ook 1 of 2 binnenbanen zijn) b) KNLTB wedstrijden (competitie/open toernooi), c) trainingslessen, d) interne toernooien/activiteiten, e) door recreanten – in overleg met TV Keltenwoud – zelf georganiseerde activiteiten.
 9. Volgorde van recht op een binnenbaan (in het zomerseizoen) is als volgt; a) trainingslessen (1 baan), b) losse verhuur, c) interne toernooien/activiteiten, d) KNLTB wedstrijden (competitie/open toernooi), e) door recreanten – in overleg met TV Keltenwoud – zelf georganiseerde activiteiten, f) recreanten.
 10. Baancommissaris: Dit is de persoon die tijdens een evenement verantwoordelijk is voor de toewijzing van de banen. De volgende evenementen worden onderkend en de volgende personen kunnen derhalve optreden als baancommissaris:
  •  Tijdens de KNLTB-competitie treden de vereniging competitieleider (VCL) of competitieleider van de dag op als baancommissaris.
  • Tijdens het open toernooi treden de vereniging toernooileider (VTL) of toernooileider van de dag op als baancommissaris.
  • Tijdens interne clubtoernooien en activiteiten treden leden van de toernooicommissie op als baancommissaris.
  • Tijdens activiteiten van de jeugdcommissie treden leden van de jeugdcommissie op als baancommissaris.
 11. Voor de KNLTB competities en open toernooien worden de banen geserveerd door de VCL of VTL. Deze persoon bepaalt in lijn met de betreffende reglementen op welke banen gespeeld wordt. Eventuele afwijking hiervan moeten plaats vinden in overleg met de VCL of VTL. In geval van slecht weer beslist de baancommissaris (VCL, VTL) of het mogelijk is dat wedstrijden op de binnenbanen afgespeeld kunnen worden met inachtneming van de betreffende reglementen en de volgorde als genoemd in 9. De leden kunnen dit niet zelf beslissen. Zonder toestemming van de baancommissaris wordt geen gebruik gemaakt van de binnenbanen.
 12. Tijdens interne clubtoernooien en activiteiten van de jeugdcommissie beslist de baancommissaris of er van de binnenbanen gebruik gemaakt mag worden met inachtneming van de volgorde als genoemd in 9. Zonder toestemming van de baancommissaris wordt geen gebruik gemaakt van de binnenbanen.
 13. In het winterseizoen is het niet mogelijk om tijdens een evenement (als genoemd onder 10) van de binnenbanen gebruik te maken, tenzij de banen worden gehuurd of met toestemming van SBNK.
 14. Voor jeugdleden jonger dan 11 jaar is vrij spelen na 19.30 uur niet toegestaan.
 15. In geval van baanhuur is de verhuurregeling van toepassing. Deze is te vinden op de website. Gedurende de winterperiode is het niet mogelijk om tussen 19.00 en 23.00 uur een tennisbaan te huren. Alle banen zijn dan alleen beschikbaar voor leden. Gedurende het hele jaar is het tussen 19.00 en 22.00 uur slechts mogelijk om 1 padel baan te huren.
 16. In geval van introducés is de introducéregeling van toepassing. Deze is te vinden op de website.
 17. De banen mogen alleen bespeeld worden met daarvoor geschikte tennisschoenen. Zo nodig zal de parkbeheerder spelers hierop aanspreken. Van de spelers wordt bovendien verwacht dat zij tenniskleding dragen.
 18. Indien er tijdens het spelen schade is ontstaan aan de banen met toebehoren dan dient men dit te melden aan de parkbeheerder of de pachter.
 19. Na het spelen zijn de spelers verplicht om de buitenbaan te slepen met de daarvoor bestemde sleepnetten of bezems. Binnenbanen hoeven niet te worden gesleept.
 20. De TV Keltenwoud kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen en/of blessures opgelopen tijdens het spelen.

Lesbanen

 1. Met de BTO tennis en POEngelaar is door de vereniging overeengekomen dat de trainers in het zomerseizoen van de 13 buitenbanen er tegelijkertijd maximaal 3 banen (waarvan 1 padelbaan) en van de 4 binnenbanen maximaal 1 baan kunnen gebruiken voor het geven van lessen. De trainers moeten er zelf voor zorgen dat de betreffende banen worden gereserveerd via het digitale reserveringssysteem. Voor het winterseizoen is met BTO overeengekomen dat de trainers van de 13 buitenbanen (padel en tennis) er tegelijkertijd maximaal 3 banen (waarvan 1 padelbaan) kunnen gebruiken voor het geven van lessen. In het winterseizoen gebruikt de BTO binnenbanen op basis van een afgesloten contract met de SBNK. In situaties waar meer dan 2 buitenbanen benodigd zijn tijdens de avonduren (19.00 uur tot 22.00 uur) kan van dit artikel worden afgeweken. Dit zal vooraf met de het verenigingsbestuur worden besproken.

Gebruik van de accommodatie

 1. Het is niet toegestaan om in het gebouw en op de banen te roken.
 2. Vernielingen, graffiti, oneigenlijk gebruik van materialen, etc., zijn uiteraard niet toegestaan. Eventuele schade en onkosten zullen worden verhaald op de dader(s).
 3. Het bestuur van de vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen.

Overige gedragsregels

 1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte drank te nuttigen op het tennispark, tenzij het dranken zijn voor het beoefenen van de tennissport (sportdrank en water). Op de banen mag geen glas worden meegenomen.
 2. Het is niet toegestaan om rommel zoals blikken, flesjes, kauwgum, etenswaren e.d. achter te laten op de baan.
 3. Op en rond de banen en in en rondom het gebouw wordt men geacht geen overlast te veroorzaken voor anderen.

Tenslotte

 1. Bij ernstige en/of herhaalde overtredingen van dit reglement kan het bestuur besluiten tot inperking van de speelrechten van het betrokken lid en zo nodig tot royering.
 2. Indien het bestuur wijzigingen in dit reglement vaststelt, zullen die zo spoedig mogelijk worden gecommuniceerd met de leden van de vereniging.
 3. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt een beroep gedaan op sportief gedrag of beslist het bestuur.

(*) Het zomer- en winterseizoen loopt niet gelijk met het zomer- en winterlidmaatschap. Het is afgestemd op het wel of niet beschikbaar hebben van de binnenbanen.

Datum: september 2018