Beleidsplan SRK 2020 – 2025

Inleiding

 1. Wat de Stichting beweegt, wat de Stichting nastreeft, en doelstellingen
  1.1. Wat de Stichting beweegt
  1.2. Wat de Stichting nastreeft
  1.3. Visie
  1.4. Doelstellingen
 1. Organisatie en werkwijze
  2.1. Organisatie
  2.2. Het bestuur
  2.3. Kernwaarden
  2.4. Communicatie
  2.5. Werkwijze
 1. Geplande Activiteiten
 1. Financiën
  4.1. ANBI (afwezigheid van winstoogmerk)
  4.2. De manier waarop de Stichting geld werft
  4.3. Begroting
  4.4. Het beheer en de besteding van het vermogen

Bijlage 1. standaardform-pubplicht-anbi-algemeen

Bijlage 2. ANBI Stichting Rolstoeltennis Keltenwoud

Stichting Rolstoeltennis Bennekom verwacht dat medio januari 2020 een zogenaamde erkenning ANBI-status toegekend wordt. Bij het schrijven van dit beleidsplan is de ANBI-status in aanvraag bij de Belastingdienst. Door deze status zijn de belastingregels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) op het gebied van schenking, successie en de aftrek van giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting) van kracht. Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen. Die erkenning is ook belangrijk voor de mensen die de Stichting een warm hart toedragen. Zij kunnen voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft. Een overzicht van instellingen die als ANBI erkend zijn is vindt u op de website van de Belastingdienst en www.anbi.nl.

Met de vaststelling van dit beleidsplan van SRK is hopelijk eind januari door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en kan daarom gebruik maken van de fiscale voordelen, zoals:

 • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
 • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
 • Een donateur kan giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Een ANBI moet zich houden aan een aantal regels. Stichting Rolstoeltennis Keltenwoud voldoet aan deze regels.

De regels zijn als volgt:

 • Het ‘beschikkingsmacht criterium’: Een bestuurder en/of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte van donateurs en begunstigden. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie als bestuurder en/of beleidsbepaler mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling;
 • Het ‘bestedingscriterium’: Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden van de doelstelling van de instelling. Het doel van het bestedingscriterium is het voorkomen van het oppotten van vermogen. Welk vermogen mag een ANBI in ieder geval aanhouden? Vermogen (of bestanddelen daarvan) dat is verkregen als legaat (via een erfenis) of schenking, waarvan de erflater of schenker heeft bepaald dat slechts de rendementen uit dat vermogen mogen worden gebruikt voor het doel van de ANBI (stamvermogen). Het rendement moet dan uiteraard wel daadwerkelijk worden besteed voor het doel van de ANBI en mag niet als vermogen worden aangehouden. Vermogensbestanddelen waarvan de instandhouding voortvloeit uit de doelstelling van een ANBI. Vermogensbestanddelen die nodig zijn voor het realiseren van de doelstelling;
 • Beleidsbepalers (de bestuurders of andere vrijwilligers ) mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Ook mogen ze, als ze daarvoor in aanmerking komen, een vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is;
 • Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit is een document dat inzicht geeft in de manier waarop de doelstelling van de ANBI wordt uitgevoerd. Dit mag ook een meerjarig beleidsplan zijn. Het plan moet inzicht geven in: de werkzaamheden die de instelling verricht, de manier waarop de instelling geld wil werven, het beheer van het vermogen van de instelling, de besteding van het vermogen van de instelling;
 • De kosten van het werven van geld en de beheerkosten moeten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen (verhouding tussen kosten en bestedingen); Kosten voor propaganda, publiciteit en public relations zijn voorbeelden van kosten van het werven van geld;
 • Dat geldt ook voor de kosten om opbrengsten uit collecten, mailingacties, giften, nalatenschappen, loterijen en subsidies te krijgen. Een voorbeeld van beheerskosten zijn administratiekosten;
 • Uit de statuten/regelgeving van de Stichting moet blijken aan welk doel, dat een algemeen belang dient, het batig saldo wordt besteedt mocht de Stichting worden opgeheven;
 • Een ANBI moet verplicht een administratie voeren. Uit deze administratie moet blijken: welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding en vacatiegelden zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is.